Služby

Naša spoločnosť poskytuje okrem dodávky našich produktov aj služby s nimi súvisiace, ktoré sú v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou našej obchodnej politiky a stratégie. Len ich vzájomná kombinácia môže viesť k naplneniu nášho poslania t.j. uspokojovania potrieb našich odberateľov nie len v oblasti tecnickej a technologickej, ale aj v oblasti optimalzácie prevádzkových nákladov.