Filtrácia

Na základe výsledkov analýz mechanických nečistôt zabezpečujeme pre našich klientov filtráciu kvapalín a olejov na požadovanú triedu čistoty pomocou mobilných filtračných zariadení. Neoddeliteľnou súčasťou je výstupný protokol určujúci triedu čistoty podľa obsahu mechanických nečistôt.


Kontaminácia ako dôsledok opotrebenia


Väčšie častice sa zachytávajú medzi pohyblivými povrchmi a prekážajú pohybu komponentu.

Procesy opotrebenia rozdeľujeme na tieto základné druhy:


Adhezívne opotrebenie


 Je charakterizované rozrušovaním povrchu, ako výsledok porušovania mikrospojov, ktoré vznikajú interakciou medzi dotýkajúcimi povrchmi. Extrémnym prípadom adhézneho opotrebenia je zadieranie. Typickým prípadom takého opotrebenia sú klzné uloženia.


Abrazívne opotrebenie


Je charakterizované oddeľovaním častíc materiálu z funkčného povrchu ryhovacím účinkom tvrdého drsného povrchu druhého telesa, alebo účinkom abrazívnych častíc.  Typickým príkladom abrazívneho opotrebenia je opotrebenie radličiek kultivátorov, opotrebenie čapu, oka článku pásového podvozku a podobne.


Erozívne opotrebenie


Je charakterizované poškodzovaním funkčného povrchu časticami unášanými prúdom kvapaliny alebo prúdom plynu. Typickým príkladom erozívneho opotrebenia je opotrebenie obežných kolies čerpadiel, opotrebenie cyklónov, lopatiek


Kavitačné opotrebenie


Vyvoláva poškodzovanie povrchu súčiastok v oblasti zanikania kavitačných dutín. Kavitačné dutiny vznikajú pri náhlom poklese tlaku v kvapaline zmenou podmienok prúdenia. Pri zanikaní kavitačných dutín dochádza ku vzniku hydrodynamických rázov, čo spôsobuje namáhanie povrchov ktoré sú na blízku. S kavitačným opotrebením sa stretávame u súčiastok vodných turbín, čerpadiel, ale i v klzných ložiskách, v hydraulických systémoch a podobne.


Únavové opotrebenie


Je charakterizované postupnou kumuláciou porúch v povrchovej  vrstve ako výsledok opakovaných stykových napätí. Typickým príkladom únavového opotrebenia sú valivé ložiská, ozubené kolesá a ďalšie.


Vibračné opotrebenie


Vzniká pri vzájomnom kmitavom tangenciálnom posune funkčných povrchov pri pôsobení normálneho zaťaženia. Amplitúdy vibrácie sú zvyčajne malé. Najčastejšie sa vyskytuje v rôznych pohyblivých uloženiach.


Uvedené druhy opotrebenia vyplývajú zo špecifík funkčného pôsobenia na vznik rozrušovania povrchu a majú svoj mechanizmus. Aby tento mechanizmus bol čo najkomplikovanejší a z časového hľadiska čo najdlhší napomáhajú mazivá a ich čistota, ktorú je možné dosiahnuť len filtráciou.