Fluid manažment

Ciele fluid manažmentu

 • znižovanie celkových prevádzkových nákladov
 • zlepšovanie sledovateľnosti
 • zvyšovanie zodpovednosti
 • prerozdelenie rizík a profitu
   

Oblasť pôsobnosti


Program  fluid manažmentu môže zahŕňať široké spektrum starostlivosti o olejové hospodárstvo a je len na vzájomnej dohode dotknutých strán vymedzenie jeho pôsobnosti. FM môže pokrývať nasledovné druhy materiálov :

 • vodoumiešateľné rezné kvapaliny
 • rezné oleje
 • additíva
 • hydraulické oleje
 • prevodové oleje
 • protikorózne prostriedky
 • pracie kvapaliny
 • ostatné druhy mazív


Realizácia materiálových tokov

Pri projektoch FM zabezpečuje materiálové toky kompletne dodávateľ, či už sa jedná o jeho vlastné výrobky alebo produkty iných výrobcov. Z toho vyplýva, že nákup, skladovanie, vnútropodnikovú dopravu pokrýva v plnom rozsahu.


Servisné služby


Servisné práce pozostávajú z :

 • čistenia systémov
 • napĺňania systémov médiami
 • dopĺňania systémov médiami
 • optimalizácia parametrov médií
 • údržby médií
 • monitoringu stavu médií
 • analýz jednotlivých médií
 • ošetrovania médií
 • odstraňovania nežiadúcich kontaminantov ( mech. nečistoty, oleje )
 • evidencie spotreby a servisných zásahov
 • prezentácia výsledkov


Prínosy Fluid manažmentu


Hlavnými myšlienkami programu FM je znižovanie nákladov, ktoré pozostáva z :
1.      Znižovanie a optimalizácia spotreby médií
2.      Odbúranie skladových zásob
3.      Znižovanie prestojov súvisiacich s problematikou pracovných médií
4.      Znižovanie množstva odpadov