Politika SHE

Naši dodávatelia sú viazaní efektívnym systémom manažmentu bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia (SHE), ktorý bol vytvorený tak, aby chránil životné prostredie ako aj zdravie a bezpečnosť našich pracovníkov, partnerov a okolie.

Za týmto účelom:

  • Konáme v zhode so všetkými aplikovateľnými environmentálnymi zákonmi, usmerneniami a povoleniami a používame interné normy, ktoré sú v zhode s vyššie spomenutou stratégiou.
  • Budeme sa čo najviac usilovať, aby sme identifikovali environmentálne problémy a podnikli vhodné kroky, ktoré budú predchádzať uplatňovaniu zákonov a usmernení.
  • Budeme sa snažiť o integráciu environmentálnych, zdravotných a bezpečnostných otázok pri plánovaní vybavenia, zariadení, produktov a postupov. Budeme brať do úvahy otázky návrhov, aby sme ochránili zdravie a bezpečnosť našich partnerov u ktorých pôsobíme.
  • Budeme sa snažiť o podporu ochrany životného proetredia pred znečistením prostredníctvom vylepšenej účinnosti postupov, redukcie odpadov, opätovného používania a recyklovania.
  • Budeme využívať systém manažmentu SHE, aby sme trvalo vylepšovali všetky aspekty v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.


Očakávame, že partneri našej spoločnosti porozumejú našej stratégii a že ju budú propagovať a pomáhať pri jej implementácii.