REACH

Nová stratégia pre chemikálie v Európskej únii


V Európskej únii (EÚ) je výroba chemikálií tretím najväčším priemyselným odvetvím a zahŕňa 31.000 spoločností, ktoré zamestnávajú 1.9 milióna ľudí. Chemikálie sú dôležitým prvkom ekonomiky EÚ. Používanie týchto látok môže predstavovať riziká. Počet záznamov o alergiách, niektorých typoch rakoviny a reprodukčných poruchách v Európe stúpa a chemikálie môžu byť jednou z príčin tohto stavu. Navyše štúdie ukazujú, že niektoré živočíchy (žaby, vtáky, ryby) trpia neplodnosťou a pohlavnými zmenami, ktoré súvisia s určitými chemikáliami, ktoré ovplyvňujú ich hormóny. V roku 1981 v Európe bolo na trhu viac ako 100.000 chemikálií, z ktorých 30.000 sa vyrába pravidelne - a my vieme o nich veľmi málo; informácie o 99% z nich sú dnes nedostačujúce.


Aby sa znížilo riziko a zdokonalila sa prehľadnosť, vyvinula Európska komisia regulačný systém pod názvom REACH: R-registration - registrácia, E-evaluation - hodnotenie a A-authorization - povolenie Ch-chemicals - chemikálií. Zámerom je vyššia ochrana ľudského zdravia a životného prostredia a zároveň zvýšenie konkurencieschopnosti pri vytváraní inovácií a zabezpečovaní vysokých bezpečnostných štandardov pre chemikálie.


Požiadavky


REACH vyžaduje od výrobcov a importérov chemikálií v EÚ (objem viac ako 1 tona ročne), aby zaregistrovali svoje suroviny v novej Chemickej agentúre EÚ. Musia poskytovať informácie o vlastnostiach, použití a bezpečnosti materiálov. Podporuje sa spolupráca a zdieľanie údajov medzi spoločnosťami z dôvodu vylepšenia priemyslu.Pri látkach s vysokým zdravotným rizikom sa vyžaduje ďalšie hodnotenie. Tiež skúmanie testovania na zvieratách zaistí, že takáto prax bude znížená na minimum. Bude sa vyžadovať špeciálne povolenie pre chemikálie, ktoré zapríčiňujú rakovinu, mutácie alebo reprodukčné problémy. Toto by malo podporiť nahradenie bezpečnejšími alternatívami. EÚ povolí obmedzené používanie pre určité nebezpečné látky, ale REACH zabezpečí výrobcov čistejších produktov. Pôvodne bola legislatíva REACH (č. 1907/2006) navrhnutá v októbri 2003, ale do platnosti vstúpila len v januári 2007. Prvým krokom je predbežné zaregistrovanie, od júna 2007 do decembra 2008, ktoré je bezplatné. Po ukončení predbežného registrovania sa budú poplatky líšiť v závislosti od množstva ročnej produkcie a veľkosti spoločnosti.


Dopad


V rámci REACH hlavnou úlohou našich dodávateľov je úloha používateľa chemikálii. Výrobcovia surovín sú zodpovední za registrovanie, takže hlavnou úlohou našich dodávateľov je spolupracovať s výrobcami príslušných materiálov. Ak sa výroba určitých látok preruší, budeme musieť preformulovať naše produkty. Zatiaľ je to záležitosť legislatívy EÚ, ale je len otázkou času, kedy to bude celosvetová záležitosť. Nevieme, ako REACh ovplyvní ceny v priemysle, ale očakávame, že náklady dodávateľov ovplyvnia aj náklady našej spoločnosti. Avšak všetky dôsledky nebudú evidentné, kým sa neimplementujú potrebné usmernenia.